Information om personuppgiftsbehandling – Gesällbrev

Hantverksrådet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

Stiftelsen Hantverk och Utbildning  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med oss genom att kontakta oss på info@hantverk-utbildning.se

När du ansöker om gesällbrev kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer, yrkeserfarenhet och andra branschspecifika uppgifter. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband din anmälan är nödvändig för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden.

Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen kring gesällbrevet och kunna tillvarata ditt intresse. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att vi skall kunna fastställa din identitet i samband med remisshantering och fakturering. Dina personuppgifter kommer att behandlas i Stiftelsen Hantverk och Utbildnings IT-system.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl a: fakturering och bokföring, utskick av nyhetsbrev, enkäter/utvärderingar. Vi är också ålagda att dela uppgifter med SCB.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. När du ansöker om gesällbrev meddelar vi Branschorgan, samt den förening Hantverkarna/Företagarna som ska dela ut Gesällbrevet. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. Vi säljer aldrig personuppgifter vidare till andra företag för marknadsföring.

Dina rättigheter
Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@hantverksrad.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Hantverksrådet önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att godkänna Stiftelsen Hantverk och Utbildnings villkor i samband med din ansökan bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.